Yasal Bilgiler - Kolan Mobil | Yerinde Sağlık Hizmetleri

Yasal Bilgiler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kolan Hastaneler Grubu olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz.Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına Hakkında Bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve grup tarafından ifade edilen hizmetler sırasında kişisel verilerimizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

Kolan Hastaneler Grubu olarak aralarında sağlık verileriniz gibi özel nitelikli kişisel verilerinizin de yer aldığı birtakım kişisel verilerinizi toplamakta ve size sunduğumuz tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacı öncelikli olmak üzere meşru amaçlarla işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi Hususi Hastaneler Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve diğer mevzuat kapsamında sizlere daha iyi sağlık hizmeti sunabilmemiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına sözlü, yazılı, ya da elektronik ortamda toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklarımız ve/veya iştiraklerimiz, denetçiler, danışmanlar, iş ortakları faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

Kişisel verilerinizin Kolan Hastaneler Grubu tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği, tarafımıza yazılı olarak başvuruda bulunarak;

 • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya grubun söz konusu verileri işleyebilmek için yasal yükümlülüğü, hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin şifrelenmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek sonuçlara itiraz etme hakkına sahipsiniz

Kolan Hastaneler Grubu, talepte bulunulması halinde, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Grup tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

Kolan Hastaneler Grubu olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine yüksek önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tanımlandığı üzere Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen esaslar dairesinde işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI USULÜ, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Sağlık hizmetinin yüksek kalitede sunulabilmesi adına kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak internet, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.
Bu doğrultuda her türlü tıbbi müdahale kapsamında yer alan tetkik, muayene, teşhis, tedavi, tedavi sonrası bakım ya da önleyici sağlık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi adına gereken ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz
 • Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb. her türlü iletişim bilgileriniz
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal bilgileriniz
 • Sunulan sağlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hizmetin değerlendirilmesi adına doldurduğunuz anketler ve memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında yasal mevzuat çerçevesinde ortak alanlarda alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız
 • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz
 • Otopark hizmetinden faydalanmanız ya da vale hizmeti alınması durumunda araç plaka bilginiz
 • İnternet sitemiz veya farklı elektronik platformlarda yer alan çeşitli uygulamaların kullanımı esnasında temin edilen tarayıcı ya da gezinme bilgileri, IP adresi, kendi onamınız ile elektronik platformdan tarafımıza ulaştırdığınız her türlü tıbbi belgeleriniz ve kapsadığı tıbbi bilgileriniz
 • Kolan Hastaneler Grubu’na iş başvurusunda bulunmanız halinde bu kapsamda temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile 
 • Kolan Hastaneler Grubu çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz

Kamusal nitelik arz eden sağlık hizmeti sunumuna ilişkin mevzuat ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz yalnızca aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
 • Muayene olmak ya da başka bir tıbbi gerekçe ile randevu almanız durumunda randevu hakkında tarafınızı bilgilendirebilmek
 • Gerektiğinde kimliğinizi teyit edebilmek
 • Muhasebe, Anlaşmalı Kurumlar ya da Hasta Hizmetleri birimleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, uygunluk sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
 • Mevzuat kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile istenen bilgileri paylaşmak
 • Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi
 • Kalite, Performans ve Süreç Yönetimi, Bilgi Sistemleri birimleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması
 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi
 • Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi
 • Kalite ve Bilgi Sistemleri birimlerince kalite geliştirme ve risk yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Hasta Hizmetleri, Medikal Muhasebe, Anlaşmalı Kurumlar birimleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması
 • Hasta Hizmetleri, Medikal Muhasebe, Anlaşmalı Kurumlar bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla mevcut hak sahipliğinizin ve bağlantınızın teyit edilmesi
 • Hastane Yönetimi, Kurumsal İletişim, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi
 • Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanelerimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerinin alınması
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi
 • Hasta Hakları ve Hastane Yönetimi birimlerince bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin denetlenmesi ve artırılması, başta olmak üzere her türlü tıbbi müdahale kapsamında; tetkik, muayene, teşhis, tedavi, tedavi sonrası bakım ya da önleyici sağlık hizmetlerinin sağlanması, yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ve bu hizmeti yüksek kalitede sunabilmek adına yapılacak finansmanın oluşturularak yönetilmesi ve benzer amaçlarla işlenebilecektir. Verilerin işlenmesi esnasında yüksek özen gösterilerek mevzuat hükümleri çerçevesinde ihlale sebebiyet verilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kolan Hastaneler Grubu ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik ortamda tutulan arşivlerde yüksek özen ve mevzuat hükümleri uyarınca saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, 1219 sayılı Tababet ve ŞuabatıSan’atlarının İcrasına Dair Kanun, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği,Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri uyarınca ve yukarıda yer alan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Özel sigorta şirketleri
 • Adli makamlar (Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve tüm yargı birimleri)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri
 • Nüfus Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Eczacılar Birliği
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu
 • Tıbbi teşhis, tedavi, tedavi sonrasında sunulan her türlü sağlık hizmetinin yüksek kalitede ve etkin sunulabilmesi adına işbirliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumla
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz
 • Ortak çalışma gerçekleştirdiğimiz avukatlar
 • Denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız ve üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ NEDENLERİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Kolan Hastaneler Grubu’nun faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Kolan Hastaneler Grubu’nun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir

Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtiriz

VERİ GÜVENLİĞİ

Kolan Hastaneler Grubu olarak, kişisel verilerinizi teknolojik olanaklar dâhilinde olası her türlü riski dikkate alarak bilgi güvenliği standartları ve prosedürlerinin gerektirdiği tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun olarak, hassasiyetle korumaktayız.

BAŞVURU VE İLETİŞİM

Kişisel verileriniz teknolojik olanaklar dâhilinde olası her türlü risk dikkate alınarak bilgi güvenliği standartları ve prosedürlerinin gerektirdiği tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun şekilde, hassasiyetle korunmaktadır.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.kolanhastanesi.com.tr web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Adnan kahveci mah.Osmanlı cad.No:25 Gürpınar Beylikdüzü /İSTANBUL adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Hasta Hizmetleri Müdürlüğü” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak gönderebilir
 • Noter kanalıyla gönderebilir
 • klnsaglikveegitim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerinizi, www.kolanhastanesi.com.tr web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.